Bugün - 26 Kasım 2015 Perşembe
Foto Galeri
Video Galeri
Künyemiz
Reklamlar
 Bize Ulaşın
www.kamumanset.com Logo
Haber Detayları

Diyanet yeterlilik takvimi / 2014 Diyanet Yeterlilik Sınavı Başvuruları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2014 Diyanet Yeterlilik sınavı tarihi açıklandı ve ayrıntılar tüm detayları ile burada, Diyanet Yeterlilik sınavına girmek isteyenler için aranan şartlar, 2014 Yılı Diyanet Yeterlilik Sınav Tarihleri Belli Oldu mu? 2014 Yılı Diyanet Yeterlilik Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

DİYANET Haberi - 10 Şubat 2014 Pazartesi - 14:12
 
Diyanet İşleri Başkanlığı 2014 Diyanet Yeterlilik sınavı tarihi açıklandı ve ayrıntılar tüm detayları ile burada, Diyanet Yeterlilik sınavına girmek isteyenler için aranan şartlar, 2014 Yılı Diyanet Yeterlilik Sınav Tarihleri Belli Oldu mu? 2014 Yılı Diyanet Yeterlilik Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

2014 Diyanet Yeterlilik sınavı tarihi.2014 Yılı Diyanet Yeterlilik Sınav Tarihleri Belli Oldu mu? 2014 Yılı Diyanet Yeterlilik Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı en son Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanlarında görev almak isteyenler için Diyanet Yeterlilik Sınavını 25.08.2013 tarihinde yapmıştı.

Yapılan bu sınava yaklaşık 130 bin adayın katıldığı belirtildi fakat sınavı sadece 12 bin civarında kişi kazandı.

2014 yılında yapılacak Diyanet Yeterlilik Sınavı tarihi henüz netleşmemiştir. Açıklandığı anda sitemizde yer alacaktır.

Not: Geçmiş yıllardan edindiğimiz tecrübeler bize gösteriyor ki, 2014 Yeterlilik Sınavı'nın Eylül-Ekim ayında olma ihtimali yüksek. Sınava girecek adayların şimdiden çalışmaya başlamaları faydalarına olacaktır.

Yeni Sınav yönetmenliği 15/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği dikkate alınacağından bir belirsizilik aldı başını gidiyor.Yetkililerin bir açıklaması olduğunda anda burdan yayına vereceğiz.

Bizi izlemeye devam ediniz....

*************

Değişen bölümle kırmızı yazı ile yazılmıştır...

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında bir kadroya ilk defa, açıktan veya naklen atanacaklar için açılacak sınavları, sınav konularını, “sınav komisyonlarının/kurullarının” ve çalışma usulleri ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar, halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) katılacaklar hakkında uygulanır.

(2) Müfettiş, müfettiş yardımcısı, Diyanet işleri uzmanı, Diyanet işleri uzman yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atanacaklar; vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa atanacaklar ile bu unvanların kariyer basamaklarına atanacaklar; görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

b) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

c) Cami görevlileri: İmam-hatip ve müezzin-kayyımları,

ç) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS): Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla Başkanlıkça yapılan veya yaptırılan sınavı,

d) Sınav: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler için düzenlenecek yazılı ve/veya sözlü

e) Sözlü sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek,atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını, ifade ve temsil yeteneğini” ve genel durumunu değerlendirmek maksadı ile yapılan sınavı,

f) Taşra teşkilatı: Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile dini yüksek ihtisas merkezi müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini,

g) Uygulamadan kaldrıldı

ğ) Yarışma sınavı: Cami görevliliği kadroları için, halen cami görevlisi olarak çalışmakta veya bir üst görevi yapmakta olan veya daha önce bu görevleri yapmış olup Başkanlık teşkilatında çalışanlardan müracaat edenlerin sayısının boş kadro sayısından fazla olması halinde yapılacak önceliği tespit sınavını,

“h) Yazılı Sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek maksadı ile yapılan sınavı”

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlara Dair Genel Esaslar

Temel esaslar

MADDE 5 –(1) Sınavlara dair temel esaslar şunlardır:

a) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanmak isteyenler 2 nci maddedeki istisnalar hariç 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve bu Yönetmelik esaslarına göre sınava tabi tutulurlar.

b) Görev veya görev yerlerini değiştirmek için açılan sınavlara katılmak isteyen cami görevlileri, kariyer unvanlar için yapılacak sınavlara katılmak isteyen personel ile yurt dışı, hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilmek için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girmeleri ve Başkanlıkça belirlenen puanı almaları şarttır.

c) Sınavlarda gizlilik esastır.

ç) Yürürlükten kaldrıldı

d) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçları ı üç yıl süre ile geçerlidir.

e) Hakkında hüküm bulunmayan sınav sonuçları müteakip sınav ilan tarihine kadar geçerlidir.

f) Atama yapıldığı sırada askerde bulunanların sınav sonuçları, terhis tarihinden itibaren otuz gün süreyle geçerlidir.

Sınavlar ve sınavları açacak merciler

MADDE 6 –(1) Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi “başka kamu kurum veya kuruluşlarına da” de yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.

(2) Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında “görevli bulunanlardan” Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara atanacaklar için, ihtiyaca göre Başkanlıkça uygun görülen yer ve zamanlarda sınav açılır.

(3) Başkanlık taşra teşkilatında bulunan şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara naklen atanacaklar için ihtiyaca göre, “Valiliklerce” uygun görülecek zamanlarda sınav yapılır.

(4) Cami görevlisi kadrolarından münhal bulunan yerler için her ayın ilk Salı günü müftülüklerce yarışma sınavı yapılır.

(5) Yürürlükten kaldrıldı

Sınavların ilanı

MADDE 7 –(1) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak sınavlara ilişkin duyurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

(2) Halen görevde olanlardan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlar için yapılacak sınavlar ve bu sınavlar sonucu atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce, sınav Başkanlık merkezinde yapılacaksa, Başkanlıkça; taşrada yapılacaksa, "Valiliklerce”, uygun görülecek vasıtalarla ilân edilir.

(3) Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavları, sınav tarihinden önce on beş gün süre ile ilgili müftülükçe Başkanlık web sayfasında yayımlanır ve yazılı duyuru yapılmak suretiyle ilan edilir.

(4) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) yeri, tarihi, konuları ile diğer hususlar sınav tarihinden en az“otuz gün” önce Başkanlık web sayfasında yayımlanır

(5) Sınava gireceklerde aranan şartlar ilanda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Uygulanmasına Dair Esaslar

Müracaat

MADDE 8 –(1) Sınav başvuruları, Başkanlıkça sınav duyurularında belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yapılır.

(2) Müracaatlarda ilgilinin beyanı ve başvuru esnasında verdiği bilgiler esas olup zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar ilgiliden belge talep edilmez.”

(3) Başvurular ile diğer iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilir.

(4) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(5) Müracaat evrakında eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz ve bu durum kendilerine bildirilir.

“Sınav komisyonları/kurulları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Başkanlıkça açılan sınavlarda sınavı yapacak komisyonlar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile bir başkan ve en az iki asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

(2) İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak sınavlar il müftülüğü sınav kurulunca yapılır. Bu kurul, valilik onayı ile il müftüsü, müftü yardımcısı veya ilçe müftüsünün başkanlığında biri münhal bulunan kadronun bulunduğu ilçe müftüsü olmak üzere il müftü yardımcısı, ilçe müftüleri, eğitim görevlisi ve vaizlerin katılımıyla başkan dahil üç asıl iki yedek üyeden oluşur ve devamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak aynı usulde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir.

(3) Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezince açılan sınavları yapacak olan komisyon, dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün başkanlığında, eğitim görevlisi ve/veya uzmanlar arasından ilgili müdürün teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(4) Sınav komisyonlarına/kurullarına, atama yapılacak kadronun özelliğine göre gerektiğinde başka kuruluşlardan üye alınabilir.

(5) Sınav komisyonlarında/kurullarında görevlendirilenlerin öğrenim seviyeleri, sınava gireceklerin öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

(6) Sınav komisyonu/kurulu başkan veya üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının sınavına katılamazlar. Bu kişilerin sınavında yedek üye/üyeler görev alır.

(7) Sınav komisyonları/kurulları, sınavı düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmakla görevlidir.”

Sınav konuları ve sorular

MADDE 10 –(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınavlarda;

(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınavlarda, bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenler için;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

ç) Hadis,

d) Kelam,

e) Fıkıh,

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

konularındansorular sorulur.

b) Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik sınavına girenler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Akaid,

3) Fıkıh (ibadet konuları),

4) Siyer ve ahlâk,

c) İmam-hatiplik yeterlik ve yarışma sınavına girenler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Akaid,

3) Fıkıh (ibadet konuları),

4) Siyer ve ahlâk,

ç) Müezzin-kayyımlık yeterlik ve yarışma sınavına girenler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Akaid,

3) Fıkıh (ibadet konuları), konularındansorular sorulur.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavlarda, bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenlere;

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir),

b) Arapça,

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı),

ç) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat, alanlarındansorular sorulur.”

b) Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik sınavına girenlere;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

3) Hitabet ve etik ilkeleri,

c) İmam-hatiplik yeterlik ve yarışma sınavına girenlere;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

3) Hitabet ve etik ilkeleri,

ç) Müezzin-kayyımlık yeterlik ve yarışma sınavına girenlere;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

3) Ezan, ikamet ve etik ilkeleri, alanlarındansorular sorulur.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan konularda yazılı ve sözlü sınavlara katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın elektronik sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır ve bu hususa sınav ilanında da yer verilir.

“(4) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri için otuzar, (ç) bendi için on puan üzerinden yapılır.”

(5) Mesleki, teknik bilgi ve beceri gerektiren konularda sözlü-uygulamalı; diğerlerinden ise sözlü sınav yapılır.

“(6) Bu maddede belirtilen unvanların dışında kalan kadrolara atanmak için yapılacak sınavlarda, Başkanlıkça belirlenecek konularda ve atanacağı kadronun gerektirdiği tahsil şartına uygun sorular sorulur.”

(7) Aynı görev için sınava girenlere, farklı öğrenim seviyesinde de olsalar, görevin gerektirdiği seviyede sorular sorulur.

Sınavların yürütülmesi

MADDE 11 –(1) Sınavların sorumluluğu sınavı yapan komisyona/kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav komisyonu/kurulu başkanı sorumludur.”

(2) Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar.

Tutanaklar

MADDE 12 – Yürürlükten kaldrıldı

Değerlendirme

MADDE 13 –(1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav komisyonu/kurulu tarafından şu esaslara göre yapılır.

a) Yazılı yapılmış ise yazılı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 70 puan alamayanlar sözlü sınava katılamazlar.

b) Sözlü sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

c) Sözlü sınav puanı sınav komisyonu/kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

ç) Yazılı ve sözlü sınava katılanların nihai puanları, yazılı ve sözlü sınav puan ortalamaları alınarak tespit edilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavların puanları tespit edilirken küsuratlar da dikkate alınır.

d) Cami görevliliği için yapılan yarışma sınavlarının değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundan en az yetmiş puan alınması esastır. Başarı sırası belirlenirken; EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-6 sayılı Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formundan alınan puanların ortalaması alınır.”

“Başarı sıralaması”

MADDE 14 –“(1) Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere sınav puanı dikkate alınır. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla yazılı sınav yapılmış ise yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilir.”

(2) Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanır.

(3) Cami görevlilerinin başarı sıralamasının hazırlanmasında puanların eşitliği halinde MBSTS puanı yüksek olana öncelik verilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

“MADDE 15 –(1) Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.”

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 16 –(1) Sınav sonuçları sınavı açan merci tarafından sınavın bitim tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ilan edilir ve sınava katılanlara uygun vasıtalarla duyurulur.

(2) Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların, tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde, gerekli belgelerle sınavı açan yere müracaat etmeleri istenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 –(1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

“(2) Bu itirazlar, sınavı açan birim tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.”

Sınavı kazananların atanması

MADDE 18 –(1) Sınavı kazananlardan bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen süre içinde müracaat edenlerin atamaları “başarı sırasına göre” yapılır.

“(2) Sınav açılan unvanlarda, atama işleminden sonra çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara, müteakip sınav ilan tarihine kadar başarı sırasına göre yedeklerden atama yapılabilir.”

(3) Cami görevliliği yarışma sınavı sonucu yapılacak atamalar, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 –(1) Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bunun dışında kalanların sınav belgeleri sınavı yapan mercilerin arşivlerinde müteakip sınav tarihine kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 –(1) 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan sınavlarda başarı gösterenlerin hakları, bu Yönetmelikteki esaslara göre yapılacak sınavlara kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelik 15/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.dinihaberler.com

 
Anahtar Kelimeler:Diyanet, İşleri, Başkanlığı, 2014, Diyanet, Yeterlilik, sınavı, tarihi, açıkland,
Kaynak / Editör:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer DİYANET Haberleri
İŞTE HAC'DAKİ FACİANIN GÖRÜNTÜLERİ...
Kabe'de vinç düştü! Ölü ve yaralılar var
Kabe'ye vinç düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kabe'ye vinç düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Diyanet 30 ilçe müftüsü alacak!
Davutoğlu: Tüzükte değişiklikler planlıyoruz
Rotasyon İptal!
Şanlıurfa'da patlama 30 ölü 100 yaralı
Arşiv Arama
SİTE YAZARLARI 
Hava Durumu ( Ankara )
Bugün
6°C - 17°C
Cuma
6°C - 16°C
Cumartesi
5°C - 15°C
Pazar
4°C - 11°C
Namaz Vakitleri ( Ankara )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04:5406:3711:4614:1716:3718:07

26 Kasım 2015 Perşembe
Tarihte Bugün
1837 - Eser_i Hayr İsimli Osmanlı Yapımı Buharlı Gemi Denize İndirildi
1934 - Soyadı Kanunu ve Lakap, Ünvanlarının Kaldırılması
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
0,23ms